Vyhlásenie

Copyright

Právna poznámka

Klosterfrau povoľuje vyvolávať, ukladať a šíriť súčasný obsah internetovej prezentácie Klosterfrau.

1. Obsah môže byť používaný iba na informačné účely a nesmie byť predávaný či distribuovaný s komerčnými či politickými záujmami.

2. Obsah nesmie byť akokoľvek menený.

3. Odkaz na Obsah musí byť súčasťou každej kópie či časti našich webových stránok.


Obchodná značka

Všetky zmienené práva obchodnej značky sú výhradným majetkom držiteľov práv.

Internetové vyhlásenie a popis

Tieto internetové stránky poskytujú všeobecné informácie o spoločnosti Skupiny Klosterfrau a o ich prípravkoch. Stránky neposkytujú lekárske či iné rady alebo návody o zmienených liečivých prípravkoch. V prípade, že máte zvláštne otázky týkajúce sa týchto liečivých prípravkov, kontaktujte nás, prosím, priamo alebo sa obráťte na svojho lekára či lekárnika. Našou snahou je poskytnúť vám maximum podrobných a dostupných informácií. No nezaručujeme explicitnú správnosť a úplnosť našich informácií. Súčasne nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spôsobené použitím prezentovaných publikovaných informácií. Pred použitím našich prípravkov by ste si mali prečítať priloženú príbalovú informáciu. Tieto internetové stránky môžu takisto obsahovať informácie tretích strán a odkazovať na ďalšie internetové stránky. Tieto informácie a odkazy sú podľa možností adekvátne zvýraznené. Za informácie tretích strán nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky grafiky a informácie týchto internetových stránok sú chránené vlastníckym právom či iným právom industriálneho vlastníctva. Vyhradzujeme si právo na zmeny, doplnky či redukciu obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že to považujeme za nutné. Tieto zmeny nezakladajú žiadnu zodpovednosť.

Odkazy

Uznesením z 12. mája 1998 rozhodol Krajský súd v Hamburgu (Nemecko), že pri ponúkaní internetových odkazov môže vznikať istá zodpovednosť za obsah daných internetových stránok. V súlade s vyjadrením tohto súdu táto zodpovednosť nevzniká pri explicitnom vyhlásení týkajúcom sa daného obsahu. Na našej internetovej stránke môžu byť odkazy na ďalšie internetové stránky. Na všetky tieto odkazy sa vzťahuje nasledujúce: Explicitne zdôrazňujeme skutočnosť, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah zmienených odkazov, a preto nenesieme za všetok obsah na daných odkazoch z našej domény žiadnu zodpovednosť. Takisto nepreberáme obsah týchto stránok v akejkoľvek podobe. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy umiestnené na našej webovej stránke a na všetok obsah zmieňovaný na banneroch.

© Copyright MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Köln